• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/uyanisyayinevi
  • https://twitter.com/uyanisyayinevi

Günün Sözü
Uyanış Yayınevi Bir Uyanışın Öncüsü

UYANIŞ YAYINEVİ
BİR UYANIŞIN ÖNCÜSÜ

KURUCUSU
Yaman Arıkan

KURULUŞ TARİHİ
1968

KURULUŞ GÂYESİ

Türk Milleti’nin Evlâdlarını Doğru
Bilgiler Işığı İle Aydınlatmak

Kuruluşun Fikrî-Felsefî Dayanağı

Bu projemizle, “Türk Milleti’nin evlâdlarını doğru bilgiler ışığı ile aydınlatma hareketi”ni başlatmış bulunuyoruz.

Ciddî her hareketin, mutlaka bir fikrî-felsefî dayanağı olur. “Türk Milleti’nin evlâdlarını doğru bilgiler ışığı ile aydınlatma hareketi”nin fikrî-felsefî dayanağı aşağıdadır:

Tabîbin (hekîm, doktor), önüne gelen hasta için başda yapması gereken en mühim şey, hastanın hastalığına doğru bir teşhis koymakdır. Zîrâ, teşhîs yanlış olursa tedâvî de yanlış olur ve hastanın iyileşdirilmesi ümidi ortadan kalkar. Bu ölçü, cemiyetlerin ve milletlerin ictimâî-sosyal mesele (problem)lerinde de aynen geçerlidir. Yâni, hayâtda bocalayıp duran, sıkıntılarını halledemeyen ve bir türlü durulamayan milletlerin veya toplumların esas problemlerine, doğru bir teşhîs konarak iyileşdirme yoluna gidilmedikçe, o milletler veya toplumlar da ilel’ebed bocalarlar dururlar!...

İşte bu düşünüş ve mantıkla hareket ederek, biz de Türk Milleti’nin evlâdlarının pek çok konularda bocalayıp durmalarının sebeplerini araştırdık ve doğru teşhîsimizi koyduk. Bu teşhîsimizde, ortaya şu çıkdı:

- CEHÂLET - BİLGİSİZLİK!...

Demek ki, Türk Milleti’nin evlâdlarının, hayâtda birçok konuda bocalayıp durmalarının esas sebebi cehâletdir, bilgisizlik’dir. Sıkıntılarımızın sebebinin doğru teşhîsi böylece tesbit edildikden sonra, sıra tedâviye gelir. Teşhîs doğru olunca, doğru tedâvî uygulama imkânına da her zaman sâhipsinizdir. Artık geriye, hemen harekete geçip tedâvî işlemine başlamanız gerekir!...

Milletçe pek çok konudaki hastalığımız cehâlet-bilgisizlik ise, bu hastalığımızın tedavîsinin ilâcı da ilimdir, bilgidir, irfândır, millî kültür’dür. Bu husûsu îzâh edelim. Bunun için, önce insanın yapısına fikrî-felsefî yönden derin bir bakışda bulunmamız gerekiyor. Şöyle ki:

Yaratılış îtibâriyle, insanın bünyesi (yapısı), birbirinden tamâmen farklı iki ayrı unsurdan meydana gelir. Bunlardan biri beden’dir. Diğeri de rûh’dur. Beden, insan bünyesinin elle tutulup gözle görülen mâddî-zâhirî unsurudur. Rûh ise, elle tutulup gözle (kafa gözü ile) görülemeyen, fakat varlığı kesin olan ma’nevî-bâtınî unsurudur. Bu taksîmi, kısaca ve farklı ifâdelerle şöyle de dillendirebiliriz:

İnsanın bünyesi (yapısı):
a) Beden
b) Rûh.
Veya:
a) Mâddî,
b) Ma’nevî.
Veyahut da:
a) Zâhirî (görünür),
b) Bâtınî (görünmez).

olmak üzere, birbirinden tamâmen farklı iki ayrı unsurdan meydana gelir!...


Her iki unsurun da kendine mahsus tasarruf sâhaları vardır. Yine her iki unsurun da bu sâhalarda tasarrufda bulunmalarını sağlayan bir takım vâsıtaları bulunmakdadır. Bu her iki unsurun da, meselâ çevrelerini gösteren ve tasarrufda bulunmalarının yolunu açan birer gözleri vardır. Bu gözleri:

a) Kafa gözü,
b) Kalb gözü (gönül gözü, akıl gözü)

şeklinde ifâde edebiliriz. Kafa gözü, insan bünyesinin beden unsurunun gözüdür. Beden, bünyenin mâddî unsuru olduğu için, ona âit göz de yalnız mâddî varlıkları görebilir. Fakat gözün mâddî-fizikî varlıkları görebilmesi için ışığa ihtiyâcı vardır. Işıksız göremez. Onun mâddî-fizikî-zâhirî sâhaları görmesini sağlayan ışığı, başda Güneş olmak üzere, çeşitli ışık kaynakları saçar. Kesin olan şey ise, kafa gözünün, mâddî-fizikî varlıkları görmesinin ışıksız aslâ mümkün olmayacağı gerçeğidir. Demek ki, kafa gözünün, mâddî-fizikî âlemi görebilmesi için mutlaka ışığa ihtiyâcı vardır.

İnsan bünyesinin diğer unsuru olan rûh unsurunun da bir gözü bulunduğunu söylemişdik. Bunu; rûh gözü, bâtın gözü, ma’nâ gözü, akıl gözü, kalb gözü, gönül gözü,… gibi deyimlerle ifâde edebiliriz. Bu noktada iyi bilinmesi gereken husûs şu:

- Tıpkı kafa gözünün kendi sâhası olan mâddî-fizikî-zâhirî varlıkları görebilmesi için ışığa ihtiyâcı olduğu gibi, ma’nâ gözünün de kendi sâhasını görebilmesi ve doğru hükme varabilmesi için ışığa ihtiyâcı vardır. Fakat onun muhtâç olduğu ışık, kafa gözünün muhtâç olduğu ışık cinsinden değildir. O, kendisi, elle tutulup gözle görülmeyen ma’nevî bir unsur olduğu için, ışığı da mâddî-zâhirî değildir, ma’nevîdir. İşte, ma’nâ gözünün, doğru hükme varabilmesi için ihtiyâç duyduğu bu ışık, İLİM (BİLGİ)dir!... Nasıl ki, karanlıkdaki kafa gözü, mâddî-zâhirî-fizikî varlıkları göremiyorsa, aynen bunun gibi, ilim-bilgi ışığından mahrum bir ma’nâ-rûh gözü de hâdiseleri, olup bitenleri, olması ve olmaması gerekenleri, bunlar arasındaki münâsebetleri,… doğru olarak göremez ve doğru değerlendirme ve çözümlere gidemez...

Kısacası, ilim-bilgi ışığından mahrum bir ma’nevî göz kördür, doğruları ve eğrileri oldukları gibi göremez, birbirinden ayırt edemez. Tıpkı Güneş’in veya sâir ışık kaynaklarının saçacakları ışıkdan mahrum olan bir kafa gözünün mâddî-zâhirî-fizikî varlıkları oldukları gibi göremediği ve birbirinden ayırt edemediği gibi!...

İşte bu açıklamalarımız, Türk Milleti’nin evlâdlarını doğru bilgiler ışığı ile aydınlatma hareketimizin FİKRÎ-FELSEFÎ dayanağıdır!...

Hareketimizin fikrî-felsefî dayanağı da böylece tesbit edildikden sonra, aydınlatma eyleminin hangi vâsıtalarla ve nasıl bir yöntem veya yöntemlerle yapılacağı husûsunun açıklığa kavuşdurulması gerekir. Hemen ifâde edelim:

Türk Milleti’nin evlâdlarını doğru bilgiler ışığı ile aydınlatma işi, bu doğrultuda yazılmış temel kitaplar ve eserler vâsıtasıyla yapılacakdır. Nitekim bu husûsda bu vazîfeyi görecek ilk temel eserlerden birkaçı, değerli ta’kipçilerimizin istifâdesine sunulmak üzere hazır durumdadır. Yaygın ve şümullü bir uygulama için de şu tesbitleri yapdık:

1) Âileler, haftanın müsâit bir gün ve sâatinde, bütün âile fertlerinin hazır bulundukları bir sırada en az bir sâatlik bir zaman dilimi ayıracaklar. Bizim, “Doğru bilgiler ışığı ile aydınlanma meclisi” olarak nitelediğimiz bu sâatde, adı geçen eserlerin birinden bir konu açılacak, âile fertlerinden biri sesli olarak okuyacak, diğerleri dinleyecek.

2) Komşu hanımlar, kendi aralarında, haftada bir gün, “Doğru bilgiler ışığı ile aydınlanma meclisi” tertipleyecekler. Orada, bizim sözünü etdiğimiz eserlerin birinden bir konu açılacak. Aralarından biri sesli olarak okuyacak, diğerleri dinleyecek.

3) Mahalle kahvehânelerinde, haftanın belli bir gün ve sâatinde, “Doğru bilgiler ışığı ile aydınlanma sâati” düzenlenecek. O anda orada bulunanlardan biri, sözünü etdiğimiz eserlerin birinden, sesli olarak bir bölüm okuyacak, diğerleri dinleyecek.

4) Ülkemizin hemen her şehir veya kasabasında; şu dernek, bu dernek diye pek çok kuruluş veya dernekler var. Bunların herbirinin, belli zaman ve günlerde toplantıları olur. İşte bu toplantılarda, derneğin gündemindeki konuları görüşülüp konuşuldukdan sonra, “Doğru bilgiler ışığı ile aydınlanma meclisi” için de bir mıkdâr zaman ayrılacak ve o zaman diliminde, orada bulunanlardan biri, sesli olarak, adı geçen eserlerin birinden bir mıkdâr okuyacak, diğerleri dinleyecek.

5) “Doğru bilgiler ışığı ile aydınlanma meclisi” câmilerimizde de aynen uygulanabilir. Meselâ, haftanın belli bir gününde ve belli münasip bir vakit namazında, “Doğru bilgiler ışığı ile aydınlanma sâati” tertiplenir. Câmi görevlilerinden biri, sözünü etdiğimiz eserlerin birinden, sesli olarak bir mıkdâr okur, cemâat dinler.

6) Okuması-yazması olan her insanımız, her fırsat buldukça, bu eserlerin birinden bir mıkdâr okuyup mütâlea etmeyi bir îtiyât ve alışkanlık hâline getirecek ve ömrü oldukça bu okuma ve mütâlea işini devam etdirecek!...

Türk Milleti’nin evlâdlarını doğru bilgiler ışığı ile aydınlatma hareketinin uygulanması bahsindeki tesbitlerimiz şimdilik bunlardır. Sanıyor ve inanıyoruz ki, bu mubârek ve pek hayırlı projemizden haberdâr olan insanlarımız, “doğru bilgiler ışığı ile aydınlanma hareketi”ne hemen katılmak isteyeceklerdir. İşte şimdi de, hareketi kiminle veya hangi eserle başlatmak istediğimizi görelim:

Türk Milleti’nin evlâdlarını doğru bilgiler ışığı ile aydınlatma hareketi”ni, YÛNUS EMRE ve ESERİ ile başlatmayı uygun gördük. Bu karârımızın, pek mühim ve pek çok gerekçeleri var. Cümleden birkaçını sayalım:

1) Bizim târihimizde, millî varlık ve bekamızın tehlikeye düşdüğü anlarda, Türk Milleti’nin adı-sanı yok olmasın diye, İLÂHÎ İRÂDECE bilhâssa görevlendirilen millî mürşidler, millî önderler ve millî âbide şahsıyetler silsilesi bulunmakdadır. YÛNUS EMRE, bu silsilenin halkalarından biridir. Yâni YÛNUS EMRE, bir zamanlar, Türk Milleti’nin adı-sanı yok olmasın diye, İLÂHÎ İRÂDECE bilhâssa görevlendirilen şahsiyetlerden biridir!...

2) YÛNUS, Millî varlık ve bekamızın iki temel taşı ve temel direği olan dilimizi ve dînimizi olabildiğince güçlendirmek için çalışmış ve didinmiş bir şahsıyetdir!...

3) YÛNUS, gelmiş-geçmiş Allah dostlarının en önde gelenlerinden biridir; bağrı başlı-gözü yaşlı bir gönül eridir, engin bir aşk eridir. Aynı zamanda, o esrârengiz üsluplu deyiş (şiir)leriyle, Kur’ân’ın yeryüzüne ve insanlığa getirmiş olduğu “ilâhî aşkı” en yüksek seviyede terennüm eden bir şahsıyetdir.

4) YÛNUS; öyle efkârlandıkça, birbiriyle bağı bulunmayan bölük-börçük şiirler yazmış bir şâir değildir. O, şiirlerini Allah’ın Kelâmı Kur’ân-ı Kerîm’in ışığında ve bir sistem dâhilinde yazmışdır. İşte şiirlerini ebediyet-sonsuzluk timsâli Kur’ân-ı Kerîm’in ışığında yazmış olduğu içindir ki, aradan yedi asır geçmiş olmasına rağmen, onun deyiş (şiir)leri değerden hiç düşmemiş, değer kaybetmemiş, bil’akis tâzeliğini ve güncelliğini aynen korumuşdur. Halbuki, ondan daha sonraları yaşayan ünlü bâzı şâirlerimiz ve şiirleri gündemden düşmüş ve unutulmuşluğun karanlıklarında adı-sanı anılmaz olmuşdur!...


Ben bu yolu bilmezidim

Aşk, gönlüme düşdü gider
Aşk elinden dertli yürek,
Kaynayuban taşdı gider!

Kanı bizden öndün olan,
Kalmadı dünyaya gelen,
Dün-gün arı tâat kıl’an,
Ol sırâtı geçdi gider!

Hep bu’lar sırâtı geçdi,
Varıp dost iline düşdü,
Gönül maksûda buluşdu,
Hazret’e bulaşdı gider!

Nefsi doyunca yiyerler,
Kana kana uyuyanlar,
Dili gıybet söyleyenler,
Cehennem’e düşdü gider!

Cehennem’e düşen kişi,
Zârîlıkdır anın işi,
Onulmaz bağrının başı,
Büryân olup pişdi gider!

Aşk od’una yanmayanlar,
Öleceğin sanmayanlar,
Göz açıp uyanmayanlar,
Şöyle gaflet basdı gider!

Bu aşk bana bir düş idi,
Hakk, müyesser kılmışidi,
DERVİŞ YÛNUS bir kuş idi,
Halk içinden uçdu gider!

____________________________

KELİMELER: Kaynayuban: Kaynayıp, kaynayarak. Kanı= Hani. Öndün= Önce, evvel. Dün-gün= Gece-gündüz. Dün= Gece. Gün= Gündüz. Arı= Temiz, pâk. Tâat kılmak= İtâat etmek. Bu’lar= Bunlar. Dost ili: Allah’ın huzûru. Hazret: Huzûr, Allah’ın huzûru. Zârîlık= Ağlayıp sızlamak. Anın= Onun. Onulmaz= İyileşmez. Bağrının başı= Yüreğinin yarası. Bağır= Ciğer, yürek. Büryân olmak= Kebap olmak. Öleceğin= Öleceğini. Müyesser kılmak= Nasîp etmek.


İşte bunlar ve var olan fakat burada sayıp dökme gereği duymadığımız daha başka gerekçeler dolayısıyla, “Türk Milleti’nin evlâdlarını doğru bilgiler ışığı ile aydınlatma hareketi”ni YÛNUS’la başlatmayı uygun bulduk.

Hareketin, Türk Milleti’ne büyük hayırlar ve faydalar getireceği muhakkakdır. Hâlisâne niyâz ve temennimiz, Türk Milleti’nin bütün fertlerinin en kısa zamanda bu hayırlı projeden haberdâr olup, doğru bilgiler ışığı ile aydınlanma hareketine katılmalarıdır. Bu arada, ta’kipçilerimizden de bir ricâmız olacak. Bu, çevrelerindeki insanları, UYANIŞ YAYINEVİ’nin bu projesinden haberdâr edip, “doğru bilgiler ışığı ile aydınlanma hareketi”ne katılmalarını teşvik etmekdir!...

Hayırlı işler yolunda, ihlâsla ve samîmiyetle çalışmak bizden, hepimizden. Başarı ve muvaffakıyet ise Yüce YARADAN’dan!...
                                                                                     *
Dilbilimci-filolog yazar Yaman Arıkan, kelimenin tam ma’nâsıyla, yarım asırlık bir çalışma ve araşdırma sonunda, Türkmen Evliyâsı YÛNUS EMRE’yi bütün yönleriyle ve bin şiiriyle gün ışığına çıkardı.

BAŞKA ŞANSINIZ YOK
YÛNUS EMRE
Bu eserlerden öğrenilir.
İşte O Eserler:


BİZİM YÛNUS

Bizim Yunus / Yaman Arıkan


* Yûnus’un üç çeşit hayâtı

* Yûnus’un şiirlerinin esrârı
* Yûnus’un eseri
* Yûnus’un şiirleri

YÛNUS EMRE
VE
SERGİLENEN
MASKARALIKLAR

Yunus Emre ve Sergilenen Maskaralıklar / Yaman Arıkan


* Yûnus’a ve eserine yapılan kötülükler.

* Yûnus şiirleri yayıncıları, Yûnus’u ve şiirlerini nasıl Acemleşdirdiler; Yûnus’un doğru hayât felsefesini nasıl çarpıtdılar.
* Yûnus mezarları üzerine sözün özü ve Yûnus mezarlarının esrârı.

YÛNUS EMRE
VE
MUKADDES GÖREVİ

Yunus Emre ve Mukaddes Görevi / Yaman Arıkan


* Yûnus’un uhdesinde, İLÂHÎ İRÂDECE verilmiş MUKADDES BİR GÖREV bulunduğunu biliyor muydunuz?

* Türkmen Beyi Karamanoğlu Mehmed’in, Selçuklu Sarayına karşı çıkışının esas sebebi neydi?

VUSLATA EREN
DERVİŞ
YÛNUS EMRE

Vuslata Eren Derviş Yunus Emre / Yaman Arıkan


* Türkmen dervişi Yûnus, saâdetlerin ve bahtiyârlıkların en yücesine nasıl erişdi.

* Mûcize ve kerâmet mefhumlarına doğru bir açıklama getiremeyen İslâm Dünyâsı, yüzyıllar boyu kitleleri nasıl uyutdu-uyuşturdu ve günümüzde hâlâ nasıl uyutup-uyuşturuyor.

Yedi asır sonra, Yûnus’u ilk defa bütün yönleriyle size tanıtacak bu dört kitaplık YÛNUS SETİ’ne 120 TL karşılığında sâhip olacaksınız!
__________________________________________________________


TÜRK MİLLETİ’nin EVLÂDLARINI DOĞRU

BİLGİLER IŞIĞI İLE AYDINLATMA
PROJEMİZİN DİĞER KİTÂBI

ABDÜLKADİR
GEYLÂNÎ’nin
SOHBETLERİ

Abdülkadir Geylani'nin Sohbetleri / Yaman Arıkan


Bu Eseri Okurken, Rûhunuz Ma’nevî Zevk

Vecd Dalgaları İle Çalkalanacak!
Eserin Mütercimi Filolog Yazar Yaman Arıkan Diyor ki:
- Bugüne kadar, büyüklerimizin eserlerinden yüzlercesini okudum. Bunlardan 50 kadarını da fiilen tercüme etdim. Onların içinde bana en çok te’sir eden, ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ’nin SOHBETLERİ oldu.

Evliyâlar sultanının bu eserine 50 TL karşılığında sâhip olacaksınız!
__________________________________________________________


TÜRK MİLLETİ’nin EVLÂDLARINI DOĞRU

BİLGİLER IŞIĞI İLE AYDINLATMA
PROJEMİZİN DİĞER KİTÂBI

İLÂHÎ AHLÂK

İlahi Ahlak / Yaman Arıkan


AYNALAR SİZE YÜZÜNÜZÜ GÖSTERİR

BU ESER İSE ALLAH’a YAKINLIK-UZAKLIK
DERECENİZİ GÖSTERİR!

Tanrı Elçisi Peygamberimiz Buyuruyor ki:

- Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanınız!...
- Allah’ın şöyle şöyle bir kısım ahlâkı vardır. Kim onlardan biri ile ahlâklanırsa Cennet’e girer!...

Allah’a yakınlık-uzaklık derecenizi gösterecek bu esere 30 TL karşılığında sâhip olacaksınız!
__________________________________________________________

  
22 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Okuyalım, Okutalım
Site Haritası